Các văn bản luật kiểm toán nhà nước 2008 : qui trình thanh tra, kiểm tra tài chính trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có sử dụng ngân sách
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.063 Accounting

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2008, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 682 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


Phần I: Những quy định chung về kiểm toán nhà nước
Phần II: Quy định chung về ngân sách nhà nước
Phần III: Các quy trình nghiệp vụ của kiểm toán nhà nuớc
Phần IV: Quản lý xử dụng ngân sách và chế độ kiểm soát chi tiêu trong các đơn vị hành hcính sự nghiệp
Phần V: Các quy định mới về quản lý, sử dụng, thnah lý tài sản của các cơ quan, đơn vị
Phần VI: Các quy định mới về quản lý tài chính, giám sát hoạt động của doanh nghiệp
Phần VII: Các quy định về công khai tài chính
Phần VIII: Các quy định về thanh tra, kiểm tra tài chính trng các cơ quan, đơn vị
Phần IX: Các quy định mới đối với cán bộ kiểm toán nhà nước.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.063


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH