Computers and Information Processing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: USA :IRWIN, 1986, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 804 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Module 1: Introduction to computers and information processingChapter 1: The computer revolutionChapter 2: Introduction to information processingChapter 3: Introduction to computersModule 2: Computers systems and hardwareChapter 4: Microcomputers and other computer systemsChapter 5: Storage concepts and hardwareChapter 6: Input/output concepts and hardwareModule 3: Computer software and programmingChapter 7: System and application softwareChapter 8: Computer programming : concepts and methodsChapter 9: Overview of programming languagesModule 4: Modern information processing systemsChapter 10: Introduction to electronic information processingChapter 11: Data organization and database systemsChapter 12: Data communications systemsChapter 13: Word processing and automated office systemsModule 5: Computers in business and societyChapter 14: computer-based information systemsChapter 15: Information systems developmentChapter 16: Computers in societyAppendix A: Using popular software packages: A tutorial introduction A - A -109Appendix B: Introduction to basic programming B - B - 61Glossary for computers users G - G - 23Illustration credits C - C - 4.

BASIC (Computer program language)-- Computers.-- Electronic data processing.-- Máy tính-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH