Market engineering. A structured design process for electronic markets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dirk Georg Neumann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3866440654

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: KIT Scientific Publishing, 2007

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (X, 280 p. p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 204081

In this book, the author provides a complete process for electronic markets design together with the required en-gineering methods. As such the book is unique applying tech-niques from engineering design to modern Information Systems and Economics. Mr. Neumann succeeds in presenting a generic but coherent approach that is an indispensable aid in designing markets.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH