The Knowledge of Good : Critique of Axiological Reason

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rem B Edwards, Arthur R Ellis, Robert S Hartman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9004496101

Ký hiệu phân loại: 191 United States and Canada

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York, NY : Brill, 2021

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (484 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 209233

This book presents Robert S. Hartman's formal theory of value and critically examines many other twentieth century value theorists in its light, including A.J. Ayer, Kurt Baier, Brand Blanshard, Paul Edwards, Albert Einstein, William K. Frankena, R.M. Hare, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, G.E. Moore, P.H. Nowell-Smith, Jose Ortega y Gasset, Charles Stevenson, Paul W. Taylor, Stephen E. Toulmin, and J.O. Urmson.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH