Risk management for meetings and events
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780750680578

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: Amsterdam :Elsevier, 2008,

Mô tả vật lý: 381p. ; , cm

Ngôn ngữ:



THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH