Sport, recreation and tourism event management : theoretical and practical dimensions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780750684477

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: Oxford :Elsevier, 2008, First Edition

Mô tả vật lý: 267p. ; , cm

Ngôn ngữ:


Special events -- Management; Sports and tourism-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH