The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Des Conway, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9781848033399

Ký hiệu phân loại: 394.2068 Special occasions

Thông tin xuất bản: Oxford :How To Books, 2009, Third edition

Mô tả vật lý: 329p. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH