Bialgebraic Structures and Smarandache Bialgebraic Structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.7 Number theory

Thông tin xuất bản: American Research Press , 2003,

Mô tả vật lý: 270

Ngôn ngữ:


Smarandache Notions
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH