HPC, Big Data, and AI Convergence Towards Exascale : Challenge and Vision
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781003176664

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis, 2022,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning, Supercomputing

Computer science -- bicssc; Electrical engineering -- bicssc; Electronics engineering -- bicssc; Artificial Intelligence, Deep Learning, Machine Learning, Supercomputing-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH