The Routledge Companion to the Makers of Global Business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Teresa da Silva Lopes, Christina Lubinski, Heidi Tworek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138242654

ISBN-13: 978-1315277813

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis, 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 223397

 Global Business
  Business History
  Nationalism
  Geopolitics
  Non-Market Strategy
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH