Punishing the Criminal Corpse, 1700-1840 : Aggravated Forms of the Death Penalty in England
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781137513618

Ký hiệu phân loại: 364.660941 Penology

Thông tin xuất bản: BasingstokeSpringer Nature 2017,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


history of crime
medical humanities
capital punishment
* Drugs trade / drug trafficking
  - bicssc
* capital punishment
  - history of crime
  - medical humanities
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH