Perspectives in memory research
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262071126

Ký hiệu phân loại: 153.12 Memory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1988.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 320 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Memory.-- Neuropsychology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH