Methods for assessing children's syntax
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  026227941X

Ký hiệu phân loại: 401.93 Language acquisition

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1996.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 390 pages).

Ngôn ngữ:


1. Grammar
     Comparative and general
  - Syntax ; Research ; Methodology.; Language acquisition
  - Research ; Methodology.1. Grammar
     Comparative and general
  - Syntax
2. Research
3. Methodology.
4. Language acquisition
  - Research
5. Methodology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH