Knowledge of meaning : an introduction to semantic theory
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  026212193X

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1995.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvii, 639 pages)

Ngôn ngữ:

ID: 252336
Generative grammar.
  - Semantics (Philosophy)
  - Semantics.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH