Folk psychological narratives : the sociocultural basis of understanding reasons
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262275996

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 2008,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 343 pages)

Ngôn ngữ:


Attribution (Social psychology)-- Cognition in children.-- Cognition.-- Philosophy of mind.-- Social perception in children.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH