An introduction to natural computation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262267667

Ký hiệu phân loại: 573.86011363 Nervous and sensory systems

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1997,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxii, 307 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Natural computation.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH