Do apes read minds? : toward a new folk psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kristin Andrews, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262305763

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 2012,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 294 pages)

Ngôn ngữ:


Cognitive psychology.-- Ethnopsychology.-- Human behavior.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH