Evolution in four dimensions : genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262322676

Ký hiệu phân loại: 576.82 Theories of evolution

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts ; London, England :A Bradford Book, The MIT Press, 2014, Revised edition

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 563 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Biology -- Philosophy.; Evolution (Biology)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH