Surface tension mediated conversion of light to work [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 621.47 Solar-energy engineering

Thông tin xuất bản: Argonne, Ill. : Oak Ridge, Tenn. : Argonne National Laboratory ; Distributed by the Office of Scientific and Technical Information, U.S. Dept. of Energy, 2014

Mô tả vật lý: Medium: ED : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Metadata

ID: 255896

Disclosed are a method and apparatus for converting light energy to mechanical energy by modification of surface tension on a supporting fluid. The apparatus comprises an object which may be formed as a composite object comprising a support matrix and a highly light absorptive material. The support matrix may comprise a silicon polymer. The highly light absorptive material may comprise vertically aligned carbon nanotubes (VANTs) embedded in the support matrix. The composite object is supported on a fluid. By exposing the highly light absorptive material to light, heat is generated, which changes the surface tension of the composite object, causing it to move physically within the fluid.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH