Power system transient analysis : theory and practice using simulation programs (ATP-EMTP)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Junichi Arai, Eiichi Haginomori, Hisatochi Ikeda, Tadashi Koshiduka

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781118737453 (ePub)

ISBN: 9781118737477 (Adobe PDF)

Ký hiệu phân loại: 621.31921 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 271580

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH