Invisible fences : prose poetry as a genre in French and American literature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven Monte

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 080323211X (cl : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 841 French poetry

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, c2000.

Mô tả vật lý: 298 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 272997

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH