Rethinking party systems in the third wave of democratization : the case of Brazil
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0804730571 (cloth : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 324.281009048 Political parties

Thông tin xuất bản: Stanford, Calif. :Stanford University Press, 1999.,

Mô tả vật lý: xix, 390 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


* Democracy
  - Brazil.
* Elite (Social sciences)
  - Brazil.
* Political culture
  - Brazil.
* Political parties
  - Brazil.
* Political sociology.
  - Brazil
  - Politics and government
* 1964-1985.
* Brazil
  - Politics and government
* 1985-2002.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH