Wealth of persons : economics with a human face
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  149822993X (paperback)

Ký hiệu phân loại: 339.2 Distribution of income and wealth

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: xxi, 357 pages ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 273746
1. Global Financial Crisis (2008-2009)
  - fast ; (OCoLC)fst01755654; 2008-2009
  - fast; Capitalism
  - Moral and ethical aspects. ; Capitalism
  - Social aspects. ; Christianity and politics
  - Catholic Church. ; Economics
  - Sociological aspects. ; Global Financial Crisis
     2008-2009.
  - Capitalism
  - Moral and ethical aspects. ; fast ; (OCoLC)fst00846434; Capitalism
  - Social aspects. ; fast ; (OCoLC)fst00846453; Christianity and politics
  - Catholic Church. ; fast ; (OCoLC)fst01766759; Economics
  - Sociological aspects. ; fast ; (OCoLC)fst009022131. Global Financial Crisis (2008-2009)
  - fast
2. (OCoLC)fst01755654
3. 2008-2009
  - fast
4. Capitalism
  - Moral and ethical aspects.
5. Capitalism
  - Social aspects.
6. Christianity and politics
  - Catholic Church.
7. Economics
  - Sociological aspects.
8. Global Financial Crisis
     2008-2009.
  - Capitalism
  - Moral and ethical aspects.
9. fast
10. (OCoLC)fst00846434
11. Capitalism
  - Social aspects.
12. fast
13. (OCoLC)fst00846453
14. Christianity and politics
  - Catholic Church.
15. fast
16. (OCoLC)fst01766759
17. Economics
  - Sociological aspects.
18. fast
19. (OCoLC)fst00902213
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH