Communication systems : an introduction to signals and noise in electrical communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0070111278


Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2002,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Digital communications.-- Microstrip antennas.-- Modulation (Electronics)-- Signal theory (Telecommunication)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH