Calculus. Volume 1- One-variable calculus, with an introduction to linear algebra
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tom M Apostol,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0471000051

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: John Wiley and Sons (WIE), 1976,

Mô tả vật lý: XX, 666 s.

Ngôn ngữ:


Calculus-- Mathematical analysis-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH