The Routledge dictionary of modern American slang and unconventional English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Dalzell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199278849

ISBN-10: 0199278857

ISBN-10: 0415371821

ISBN-10: 0670059102

ISBN-13: 978-0415371827

Ký hiệu phân loại: 427 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2009.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 30520

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH