Chemical Evolution and the Origin of Life [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9783540788232

Ký hiệu phân loại: 576.83 Origin of life

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg, 2008.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Anthropology.-- Chemistry.-- Evolution (Biology)-- Exobiology.-- Life sciences.-- Science (General)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH