Beginning DB2 [electronic resource] : from novice to professional

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Grant Allen, Fred Sobotka

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1430205482

ISBN-10: 159059942X

ISBN-13: 978-1430205487

ISBN-13: 978-1590599426

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 34087

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH