Beginning Android 2 [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430226307

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. :Apress, 2010,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Android (Computer software)-- Application software -- Development.; Mobile computing.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH