Integration of distributed energy resources in power systems : implementation, operation and control

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Toshihisa Funabashi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0128032121

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: London : Elsevier, 2016

Mô tả vật lý: 313p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 348102

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH