Beowulf cluster computing with Linux, second edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  012369535X

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 38103
Beowulf clusters (Computer systems)
  - Parallel computers.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH