A Primer on Scientific Programming with Python elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9783642024757

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg , 2009,

Mô tả vật lý: v.: digital

Ngôn ngữ:


Computer science-- Mathematics-- Physics-- Software engineering-- Computational Science and Engineering-- Mathematics-- Mathematics of Computing-- Numerical and Computational Methods-- Programming Techniques-- Software Engineering/Programming and Operating Systems-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH