Science and technology for army homeland security elektronisk ressurs Report 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 355.033073 Military science

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :National Academies Press , 2003,

Mô tả vật lý: xxi, 161 s. : , ill

Ngôn ngữ:


United States . -- Army; United States

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH