CompTIA A+ certification all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub., Inc, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computing Technology Industry Association -- Examinations ; Study guides.; Computer technicians -- Certification ; Study guides.; Electronic data processing personnel -- Certification.; Microcomputers -- Maintenance and repair ; Examinations ; Study guides.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH