Managing and Mining Graph Data [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781441960450

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Springer Science+Business Media, LLC, 2010,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 40985
Computer graphics.
  - Computer science.
  - Data mining.
  - Database management.
  - Information storage and retrieval systems.
  - Information systems.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH