Blueprints for high availability, second edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0471430269

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Wiley Pub., 2003, 2nd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Electronic data processing -- Distributed processing.; System design.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH