Karl Marx [electronic resources] : His Life and Environment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780195103267

Ký hiệu phân loại: 335.4092 Marxian systems

Thông tin xuất bản: New York :Oxford University Press, 2002.,

Mô tả vật lý: 242 p.

Ngôn ngữ:


Marx, Karl, -- 1818-1883.; Marx, Karl, -- 1818-1883.; Communists -- Biography.; Communists -- Biography.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH