50 spiritual classics [electronic resource] : timeless wisdom from 50 great books of inner discovery, enlightenment, and purpose

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Butler-Bowdon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1417597682

Ký hiệu phân loại: 204 Religious experience, life, practice [formerly 291.4]

Thông tin xuất bản: London ; Boston : Nicholas Brealey Pub., 2005

Mô tả vật lý: 1 v.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 44527

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH