Kinh tế chính trị : Giáo trình Chủ biên…[ Và những người khác].
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Kinh tế học Mác - Lênin-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH