The Business of iPhone App Development [electronic resource] : Making and Marketing Apps that Succeed
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781430227342

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress, 2010.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer science.-- Data structures (Computer science)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH