Auditing after Sarbanes-Oxley : illustrative cases
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  007352669X

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :McGraw-HilI/Irwin, 2007,

Mô tả vật lý: xiv, 274 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


United States. -- Sarbanes-Oxley Act of 2002.; Corporations -- Accounting ; Corrupt practices ; United States ; Case studies.; Corporations -- Moral and ethical aspects ; United States ; Case studies.; Corporations -- United States ; Auditing ; Case studies.; Professional ethics -- United States ; Case studies.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH