Green Gone Wrong: How Our Economy Is Undermining the Environmental Revolution

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake cm Eric Flint, Eric Flint

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1416572220

Ký hiệu phân loại: 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Simon and Schuster , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 52797

 <
 h3>
 From<
 /h3>
 <
 p>
 <
 em>
 Starred Review<
 /em>
  In Gone Tomorrow (2005), Rogers detailed everything that is wrong about wasteful packaging and choked landfills. Here she exposes how the “green” movement is failing to live up to the promise of sustainability and s
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH