Mác Ăng-Ghen : Tuyển tập : T5
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.411 Philosophic foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Sự Thật, 1980, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 755 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Ông Eugen Duhring đảo lộn khoa học ( chống duhring ). Lời tực viết cho 3 lần xuất bản.Lời mở đầu./ I. Nhật xét nội dung. /II. Ông Duhring hứa những gì. Phần thứ nhất. triết học/ Phần thứ hai . Kinh tế chính trị học./ Phần thứ 3 .Chủ nghiã xã hội. Biện chứng của tự nhiên. Vai trò của lao động trong quá trình vượn biến thành người.Tuyên ngôn của 3 người trong ủy ban Zurich.Sư phát triển của chủ nghiã xã hội từ không tưởng đến khoa học..Tiền công hàng ngày công bằng cho một ngày lao động công bằng.Chế độ lao động làm thuê. Đảng của công nhân. Mác cơ. Lễ an táng Các Mác. Thư và trích thư..

Ăngghen, Phridrich, 1820-1895 -- Toàn tập; Chủ nghĩa Mác-xít-- Marx, Karl Heinrich, 1818-1883 -- Toàn tập; Tác phẩm kinh điển-- Triết học Marxist-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.411


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH