Calculus - Una Variable. Vol. 1- Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: T, M Apostol,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  8429150021

Ký hiệu phân loại: 515.14 Analysis and linear algebra

Thông tin xuất bản: Reverte Editorial , 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH