Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control 2009 Edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: IFAC,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  193477992X

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: IFAC International Federation of Accountants , 2009,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Auditing -- Standards ; Handbooks, manuals, etc.; Quality control -- Standards ; Handbooks, manuals, etc.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH