Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.526 Socialism and related systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 352 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


- Diễn văn khai mạc Đại hội- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 200 -2010- Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng Sản Việt Nam- Diễn văn bế mạc Đại hội.

Văn kiện đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.526


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH