Distributed applications with Microsoft Visual Basic 6.0 : MCSD training kit
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0735608334


Thông tin xuất bản: Redmond :Microsoft, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử
     Xử lý
  - Xử lý phân bố
  - Microsoft Visual Basic
  - Phần mềm máy tính
     Phát triển
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH