Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9783540211358

Ký hiệu phân loại: 519.5 Statistical mathematics

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Econometrics.-- Heteroscedasticity.-- Parameter estimation.-- Time-series analysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH