Eloquent JavaScript [electronic resource] : a modern introduction to programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marijn Haverbeke

Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 005.13 Programming languages

Thông tin xuất bản: San Francisco, Calif. : No Starch Press, 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66948


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH