Ubuntu netbooks [electronic resource] : the path to low-cost computing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trevor Parsons, Sander van Vugt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1430224426

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Apress , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67007

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH